Quan điểm tuyển dụng
CEP luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác tuyển dụng đầu vào đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho tổ chức. CEP tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới ra trường có cơ hội được tham gia tìm hiểu, học việc ngay tại các chi nhánh để có thể nắm bắt cơ bản về tính chất và môi trường làm việc tại CEP. Từ...
View detail
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second