Kết quả các vòng tuyển dụng: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm
Kết quả các vòng tuyển dụng: | CEP Vietnam - Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm


English English Tiếng Việt Tiếng Việt

Tuyển dụng » Kết quả các vòng tuyển dụng

Kết quả các vòng tuyển dụng:

Hiện chưa có kết quả các vòng tuyển dụng. Anh/chị vui lòng theo dõi lịch trình tuyển dụng.

 TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM
14C Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam
ĐT: 84 - 028 – 38 220 959 / 38 239 100  -  Fax: 84 - 028 – 38 245 620
Email: cephcm@cep.org.vn

mua sach online